BouwOffice Release 3.6.2.2 Released Q4 2023

Ontdek de nieuwste updates van BouwOffice

Logistics

Bezettingsgraad: projecten van type MAT en PRS worden niet meegenomen als ‘Gewerkte’ dag

Om de bezettingsgraad van een materieelstuk te bepalen werden mutaties naar PRS of MAT projecten vroeger niet mee geteld in de berekening. Dit maakte dat materieelstukken die in een materieelset zaten en waarvan de materieelset werd gemuteerd naar een persoon of een materieelproject een foutief beeld gaven in dit rapport. Dit werd recht aangepast zodat het rapport van de bezettingsgraad een correcter beeld geeft.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extra kolom ‘Referte’ toevoegen in Historiek behoeftebon

In de historiek van de behoeftebonnen (MMUT-024) werd de kolom ‘Referte’ toegevoegd. Het is ook mogelijk om op dit veld te zoeken. Dit veld komt overeen met de referte die in de hoofding van de behoeftebon staat.


 

 

 

 

 

 

 

 

Extra kolom ‘Commentaar receptiebon’ in Historiek behoeftebonnen

Het is mogelijk om vanuit de behoeftebonnen de bestelmodule aan te sturen voor artikelen die je extern moet bij bestellen vooraleer je ze kan uitleveren naar de werf. Het scherm ‘Historiek behoeftebonnen’ geeft niet enkel informatie over de gevraagde en uitgeleverde goederen op een behoeftebon maar het geeft ook de informatie weer van de lopende bestellingen en recepties als gevolg van aanvragen op behoeftebonnen. In de sectie van de receptie werd een extra kolom ‘Commentaar’ toegevoegd. Deze kolom geeft de commentaar weer die je op de hoofding van een receptie van een bestelling kan zetten.

Inlezen keuringen BTI, nieuwe XML

Reeds geruime tijd bestaat de mogelijkheid om keuringen van BTI in te lezen in KPD. Sinds kort kunnen we ook het nieuwe fileformaat dat BTI beschikbaar stelt voor zijn klanten inlezen. De procedure werkt zoals voorheen en kan om met het oude en nieuwe formaat.

 

Finance

Leverancier toevoegen aan budgettaire controle

Bij het doorklikken vanuit de budgettaire controle werd een extra kolom toegevoegd met de naam van de leverancier. Dit omdat sommige gebruikers numerieke adrescodes gebruiken voor de leveranciers. Hierdoor vergemakkelijken we het proces om te zien van/voor wie dat de factuur is wanneer men via de budgettaire controle een drill down doet.

 

Afpunten van factuur en creditnota als er inhoudingen zijn

Vroeger was het mogelijk om een factuur en een creditnota ten opzichte van elkaar af te punten (voor hetzelfde bedrag) terwijl er op de factuur nog extra comptabele inhoudingen lagen. Dit zorgde voor een onjuist beeld in WIC en sommige rapporten in BouwOffice met betrekking tot het al dan niet betaald zijn van de factuur. Vanaf de huidige versie is dit niet meer mogelijk. De waarborgen zullen eerst moeten vrijgegeven worden vooraleer factuur en creditnota volledig ten opzicht van elkaar kunnen afgepunt worden. 

 

Overdracht commentaar (referentie)/ referte (invoicenummer) naar BO Finance

e-Invoice veld "commentaar"

Voor transfermodus BO Finance:

  • Indien commentaar ingevuld is en referte is leeg, dan commentaar overdragen naar commentaar van Finance;
  • Is commentaar leeg en de referte is ingevuld, dan referte overnemen naar commentaar;
  • Zijn beide ingevuld, dan beide overdragen naar het commentaarveld, waarbij de twee waarden gescheiden worden door een scheidingsteken ( // of | )..

 

Veld laatste keuring in lijst bibliotheek individueel materieel kleuren volgens resultaat keuring

In de bibliotheek individueel materieel, lijstweergave en detailweergave, wordt de achtergrond van het veld datum laatste keuring als volgt gekleurd:

  • Goedgekeurd = groen
  • Te herstellen = oranje
  • Af te voeren = rood
  • Niet aangeboden = lichtblauw

 

Export FAIA voor de Luxemburgse BTW administratie

De Luxemburgse BTW administratie kan in geval van een audit eisen van bedrijven die beschikken over een boekhoudsoftware pakket, om de gegevens elektronisch aan te leveren onder het zgn. FAIA formaat. Deze export is nu mogelijk vanuit Finance. Deze export is in csv in plaats van Excel omwille van performantie.


Aanmaningen: Uitbreiding veld voettekst + aanpassing standaard rapport

De maximale grootte van het veld voettekst in de aanmaningen is uitgebreid naar 2000 karakters. De standaard aanmaningsrapporten houden hier ook rekening mee.

 

Bepalen van indexwaarden bij gecombineerde index 

Oplossing van een bug waardoor geen of onjuiste periode waarden werden opgehaald in geval van gecombineerde index

 

E-factuur Peppol: blokkerende foutmelding bij verzending als het KBO nr. van de klant leeg is

Gezien de enige identificatie van een bedrijf op het Peppol-platform het KBO nr. is (of gelijkaardig voor buitenlandse bedrijven), zal in geval van e-factuur een blokkerende melding getoond worden indien dit veld in de klantfiche leeg is.

 

Ondersteuning voor Ixor creditnota's 

Creditnota's naar Ixor worden zonder probleem verstuurd.

 

Adrescode op leveranciersfiche

De betaalvoorwaarde van de adrescode wordt nu apart getoond op leveranciersfiche.

Boeken 'Debet nota' in een apart journaal

In orderbeheer kan je aanvinken dat het een debet nota betreft.

Bij het boeken van de factuur opent een popup scherm waar de journalen kunnen ingevuld worden.

Hier is een nieuw veld moeten beschikbaar om het journaal van de debet nota's in te vullen.

 

Project

Extra rapport Vorderingsstaten - Periode overzicht (data)

Volgende rapporten bestaan reeds voor een periodeoverzicht van de vorderingsstaten:

Rapport “Periode overzicht”

 

Rapport “Periode overzicht (btw + data)”


Er is nu een nieuw rapport dat een combinatie is van deze twee:

Vertrekkende vanuit het eerste rapport “Periode overzicht”:

  • Data toevoegen (onder de status).

Vertrekkende vanuit het tweede rapport “Periode overzicht (btw + data)”:

  • Kolom BTW vervangen door Rectificatie
  • Kolom totaal mag de BTW niet in vervat zitten.

 

Was this article helpful?

Can’t find what you’re looking for?

Our award-winning customer care team is here for you.

Contact Support