BouwOffice Release 3.6.2.1 Released 2023.06.26

Finance

Meerdere betalingsaanvragen samenvoegen

 

Er bestaat een nieuwe parameter FORD_BETAANVR_FACTPERKLANT die ervoor zorgt dat je bij het verwerken van de betalingsaanvragen tot een order kan kiezen of meerdere betalingsaanvragen dienen samengevoegd te worden. Op die manier kan je vorderingsstaten van diverse werven  van dezelfde klant op 1 factuur zetten. 

Wanneer de parameter geactiveerd is, dan krijg je na het selecteren van betalingsaanvragen waar de klant dezelfde is de vraag of er een order per klant moet gemaakt worden.

Wanneer je kiest voor ‘OK’, dan worden de betalingsaanvragen samen gevoegd tot 1 order per klant.

Wanneer je kiest voor ‘Cancel’, dan wordt er een order per betalingsaanvraag gegenereerd.

 

A screenshot of a computer

Description automatically generated with medium confidence

Wanneer je ‘OK’ kiest krijg je de betalingsaanvragen samen op het order.

Opmerking: De layout van het order kan afwijken van onderstaand voorbeeld. Dit is per KPD klant geconfigureerd.

A screenshot of a computer

Description automatically generated with medium confidence

Selectie op adresgroep van leverancier

In het veld 'Groep' kan nu een lijst met waarden geopend worden zodat er geselecteerd kan worden op adresgroep van de leverancier. Dit is nu mogelijk in zowel het tabblad 'Selectie per factuur' als 'Selectie per leverancier'.

 

Aanpassing scherm companyweb KPD – auditlog

In het tabblad “Companyweb” is nu de mogelijkheid voorzien om een auditlog bij te houden. Hiermee kunnen de waarden van het verleden geraadpleegd worden. Via een extra knop "Opvraging loggen” kan dan de huidige getoonde data weggeschreven worden naar de logging-tabel. De knop “Refresh” gaat de data opnieuw ophalen bij Companyweb, maar zal er niet voor zorgen dat er data naar de logging-tabel weg geschreven wordt.

De historiek van gelogde data kan onderaan het scherm geraadpleegd worden.

 

Kopie PDF van een interco verkoopfactuur naar het archiefveld van de aankoopfactuur

Wanneer een intercompany verkoopfactuur opgesteld wordt waarbij automatisch de aankoopfactuur geboekt wordt, wordt nu ook automatisch de pdf van de verkoopfactuur overgenomen naar de map voor de aankoopfactuur in het ontvangende dossier, rekening houdend met parameters FJNL_SCAN_MAP en FJNL_ARCHIEF_MASKER. De kopie-actie wordt uitgevoerd zowel bij het boeken van de factuur als bij het afdrukken van het order omdat bij deze acties steeds de PDF voor het order/verkoopfactuur gegenereerd wordt.

 

Exporteren van een geconsolideerde omzet

In de export naar rekenblad vanuit menupunten klanten en leveranciers, is het nu mogelijk om een geconsolideerde omzet te exporteren. Hiertoe is een extra vakje “Geconsolideerd” toegevoegd in het rapportscherm. Let op: de betrokken dossiers waarover men wil consolideren moeten gedefinieerd zijn in het menu Diversen > Consolidatie > Dossiers

 

Aanvulling van adrescodes

Aanvulling op vorige: omdat de adrescodes van een bedrijf over dossiers heen mogelijks niet dezelfde zijn, is ook een keuzemogelijkheid toegevoegd om op BTW nr. van 1 klant of leverancier te zoeken over dossier heen.

 

Opvolging klanten: Toon betaalde facturen

In het scherm opvolging klanten werd een vakje “Toon betaalde facturen” toegevoegd.

 

Logistiek

 

Werfsecurity

in Bibliotheken > Projecten, werd onder het Extra menu een menupunt Werfsecurity toegevoegd, enkel toegankelijk voor projecten van het type magazijn of materieel. Dit maakt het mogelijk om deze projecten te koppelen aan een securitygroep. Dit heeft op dit moment geen functionaliteit binnen logistiek, maar werd toegevoegd met het oog op toekomstige ontwikkelingen in de Shipmens (Logistics) en Requirements apps.

 

Omschrijving eenheid achter het printmodel Bestelbon

In de dataset achter het printmodel Bestelbon > Logistiek werd de omschrijving van de eenheid toegevoegd zodat deze kan afgedrukt worden op het printmodel van de bestelbon. Tot op heden kon enkel de code van de eenheid worden afgedrukt.

Vindplaats1 en vindplaats2 bij non stock artikelen

Non stock artikelen kunnen nu ook een vindplaats1 en vindplaats2 hebben. Deze velden werden toegevoegd. 

A screenshot of a computer

Description automatically generated

 

Behandelaar op lijn-niveau toegevoegd

Gelijkschakeling functionaliteit tussen Behoeftebon in Bouwoffice en de Requirements app. In Bouwoffice werd een kolom ‘Behandelaar’ op lijn-niveau toegevoegd conform de mogelijkheid in de Requirements-app. Via het scherm ‘Behoeftebon Dispatch’ is het mogelijk de behandelaar in bulk te wijzigen.

 

Materieelset opnemen in behoeftebon

Het was niet mogelijk een materieelset op te nemen in de behoeftebon. Deze optie is nu toegevoegd.

 

Bestellingen: kopie maken van een bestelbon waarvan de leverancier inactief staat

Wanneer een kopie gemaakt wordt van een bestelbon waarvan de leverancier inactief staat, zal er nu een lijst getoond worden met leveranciers waaruit dan een leverancier dient gekozen te worden.

 

Toekennen van behoeftelijn aan behandelaar

Vanuit “Behoeftebon magazijnier” in BO Logistiek is het nu mogelijk om aan een behoeftelijn een behandelaar te koppelen. De behandelaars die gekozen kunnen worden uit deze lijst zijn gebruikers die aangeduid zijn in BO-ADMIN als AppUser én die een geldige upn gekoppeld hebben:

Via het nieuwe tabblad “Dispatch” kan over de behoeftelijnen heen een behandelaar gekoppeld worden aan de verschillende behoeftelijnen. Ook is het mogelijk om met één actie eenzelfde behandelaar aan alle getoond behoeftelijnen te koppelen door een behandelaar te kiezen in het veld boven de grid en vervolgens te klikken op de knop “Verwerk”.

Vanuit de Mobile Logistics App kan de gebruiker dan de behoeftelijnen gaan filteren op deze behandelaar, zodat hij bvb. enkel de lijnen te zien krijgt die hijzelf dient te verwerken.

 

Bestelling op Subgroep afdwingen (Requirements App)

Aan het scherm van de materieelsubgroepen is er een selectievak toegevoegd waarmee er in de Requirements App kan afgedwongen worden om voor deze subgroep enkel op dit niveau te mogen bestellen. Dit kan handig zijn indien je de gebruikers de keuze wenst te geven om bvb. niet een individuele machine met een bepaald serienummer te laten bestellen maar een zeker merk en type van machine. Dit kan dan door dit merk en type als subgroep aan te maken en het selectievak voor deze subgroep aan te vinken. In de Requirements App krijg je dan enkel nog de subgroep te zien om op te bestellen en niet meer de onderliggende materieelstukken.

Extra optie toevoegen aan het scherm 'Leveranciers - Fiatteringslijsten' tbv. geblokkeerd voor betaling

Aan het scherm 'Leveranciers - Fiatteringslijsten', tab 'Selectie', is nu de mogelijkheid voorzien om te filteren op:

  • Alle facturen
  • Enkel facturen "Geblokkeerd voor betaling"
  • Exclusief facturen "Geblokkeerd voor betaling"

Hierbij wordt er rekening gehouden met de eigenschap “Geblokkeerd voor betaling” op de fiatteringscode die aan de factuur gekoppeld is.

 

Leveranciers fiatteringslijsten, menu extra voor berekening totaal bedrag op scherm

In het scherm voor de fiatteringslijst van de leveranciers kan er nu een totaalbedrag geraadpleegd worden van hetgeen in de grid getoond wordt. Dit totaal wordt onderaan de grid getoond:

 

BO-parameter NAC_JOBPREST_LOONCODE ontdubbelen

Er zijn nu extra parameters voorzien om de prestaties die op een job ingegeven worden in BO Logistiek een aparte looncode te geven voor enerzijds de personeelprestaties en anderzijds de materieelprestaties:

  • NAC_JOBPREST_LOONCODE_PER = Looncode waaronder prestaties personeel wordt weggeschreven
  • NAC_JOBPREST_LOONCODE_MAT = Looncode waaronder prestaties materieel wordt weggeschreven

 

Rapport bestelbon Logistiek > Logo op A4 afdrukken

Er is nu een standaard rapport voorzien voor de bestelbon in BO Logistiek waarbij het logo dat ingesteld is op het bestelboek als A4-achtergrond afgedrukt wordt:

 

Integratie modula-lift

Binnen BO Logistiek is er nu ook een integratie met een Modula-lift voorzien d.m.v. de uitwisseling van xml-bestanden.

BO Parameters

Volgende bestaande parameters zullen gebruikt worden.

  • MODULA_DEPOT:                            het depot waar de modula lift zich in bevindt
  • MODULA_WERF:                             de wrfkode voor de modulalift
  • MODULA_MAP_BO2INP:              de map met bestanden naar Gigasoft

To Gigasoft

Inkoop - Receptie: Vanuit de receptie kunnen de receptielijnen overgedragen worden naar behoeftelijnen om dan later vanuit de behoeftebon de overdracht naar de Modula-lift tot stand te laten komen. Deze tussenfase is bedoeld voor de situatie dat het niet altijd gewenst is om alle lijnen van de receptie op te nemen in de modula-lift. De lijnen die niet in de lift opgenomen worden, kunnen dan eenvoudig verwijderd worden in de behoeftebon. Deze blijven dan in voorraad op het hoofd-depot.

Behoeftebon: Overdracht naar modula-lift

Voor het orderpicken wordt er vertrokken vanuit een behoeftebon waarbij de afzender de modula-lift is en de bestemming de werf. Door op de knop “Modula” te drukken zal de bon overgedragen worden naar de lift:

From Gigasoft

Een .Net-service zorgt ervoor dat de xml-bestanden van Modula verwerkt worden. Deze zal de behoeftelijnen updaten en de overbrengingen tot stand laten komen. Het pad waar deze service zijn bestanden gaat ophalen, staat ingesteld in een config-bestand van de service.

 

 

Project

Opzoeken op erkenning

Het is mogelijk om in de leveranciers bibliotheek te zoeken op erkenning. 

Opmerking: De bibliotheek dient wel door de klant onderhouden te worden, er is geen connectie met een extern systeem.

 

Kolom activiteit wordt niet getoond in calculatiescherm

Parameter CLC_ACTIVITEIT is uitgebreid met een derde optie: in het calculatiescherm (inschrijving) wordt de kolom activiteit niet getoond. Wanneer in de middelbibliotheek voor het in de calculatie gebruikte middel een activiteit is gekoppeld, wordt deze niet overgenomen in de calculatie.

 

 

Was this article helpful?

Can’t find what you’re looking for?

Our award-winning customer care team is here for you.

Contact Support