BouwOffice Release 3.6.1.6 Released 2020.12.31

Overzicht van de nieuwigheden in BouwOffice versie 3.6.1.6

Table of Contents

BO Project Werffiche: automatisch overnemen van adres werf naar bouwplaats Calculatie: onderbouwing afdrukken Prijsaanvragen: uitbreiding van de Excel-bijlage Prijsaanvragen: export leveranciers exl. Varianten Aanpassen werfmiddelen: performantie Offerte VMSW: nieuw logo Vorderingsstaten : status op gefactureerd Inkoop – Bestellingen: Default waarde voor Waarborg Inkoop – Bestellingen: Performantie BO Finance Orderbeheer - betalingsvoorwaarde klantfiche Scherm middelen in Read-Only mode Extra-Comptabele boekingen: Tegenboeking Kopiëren van een aankoopfactuur Uitgaande e-invoice via Orderbeheer - te betalen op Cessie rekening Selectie opstapplaats op basis van dossier werknemer Isabel Connect - Betaallijsten Isabel Connect - Nieuwe security Isabel Connect – Performantie CODA Afwijkend factuuradres op verkoopfactuur (orderbeheer) E-factuur Peppol : controle negatieve eenheidsprijzen (Orderbeheer) Aanpassen gestructureerde mededeling verkoopfacturen Companyweb - overnemen adresgegevens Aanpassing scherm: Klanten > Opzoekingen & Leveranciers > Opzoekingen BO Logistiek Inboeken van wachtfacturen Totaal van de receptielijnen Buitendienststellingsbonnen – toevoegen security Individueel materieel – dossiersecurity Export barcodes Altec Koppeling ATK Naam machinist ipv plaats onderzoek Bestandsformaat = csv Koppeling KPD Automatische aanmaak volgende keuring Uitbreiding vindplaats op artikelfiche BO Admin Gebruikers: app only user Printmodel: Offerte Hergroeperen middelen Nieuwe parameters


BO Project

Werffiche: automatisch overnemen van adres werf naar bouwplaats

Er zijn 2 plaatsen waar een bouwplaats kan worden ingegeven:  in de velden straat / nr / Postcode / … in het tabblad Algemeen of in het adresveld onder het tabblad Adressen > Bouwplaats.  

Als de nieuwe parameter BIB_WERF_ADRES_BOUPLAATS actief is (waarde 1) dan wordt bij ingave van een adres in het tabblad Algemeen dit adres automatisch gesynchroniseerd naar het tabblad Adressen>Bouwplaats.

 


Calculatie: onderbouwing afdrukken

In de calculatiescherm werd in het detailscherm van een post een optie toegevoegd “onderbouwing afdrukken” om aan te geven of de onderbouwing van een post eveneens moet worden afgedrukt op de offerte.

Let op: het afdrukken van de onderbouwing kan enkel worden toegevoegd aan een maatwerk offerterapport.  Voor bestaande offerterapporten verandert dit vinkje dus niets.

Prijsaanvragen: uitbreiding van de Excel-bijlage

In de Excel-bijlage die kan worden meegestuurd met de prijsaanvragen werd de commentaar van een post toegevoegd in kolom E.Prijsaanvragen: export leveranciers exl. Varianten

Onder het menu Extra werd onder de bestaande functie Export resultaten met leveranciers een tweede export-optie toegevoegd:  Export resultaten met leveranciers (excl varianten)

Aanpassen werfmiddelen: performantie

Er werd een verbetering aangebracht aan het scherm voor aanpassing van de werfmiddelen zodat dit scherm performanter is.

Offerte VMSW: nieuw logo

Het offerterapport voor de VMSW werd aangepast naar het nieuwe logo.

Vorderingsstaten : status op gefactureerd

Er werd een aanpassing gedaan waardoor de status van een vorderingsstaat automatisch op gefactureerd komt te staan zodra er in BO Finance een verkoopfactuur wordt gekoppeld aan de betalingsaanvraag.

Inkoop – Bestellingen: Default waarde voor Waarborg

Als de standaard werking geen waarde oplevert voor het bepalen van de waarborgcode, wordt de waarde van de parameter INK_BST_INHKLASSE_DEF als default ingevuld.


Inkoop – Bestellingen: Performantie

Performantie verbeteringen bij het openen van bestellingen.

BO Finance

Orderbeheer - betalingsvoorwaarde klantfiche

Orderbeheer - betalingsvoorwaarde klantfiche overnemen indien geen vervaldatum op betalingsaanvraag

Optie ‘1 – Standaard’ is de huidige functionaliteit (Volgens Openbare werken) en wordt default geselecteerd.

Optie ‘2 – Betaalvw. Klant’ zal de vervaldatum berekenen op basis van de betaalvoorwaarde, dat toegevoegd is in het tabblad ‘Adressen’ > ‘Klant’.


Wanneer een klant wordt toegevoegd onder het tabblad ‘Adressen’ > ‘Bouwheer’  en op de klantenfiche in BO-FINANCE het klanttype op ‘P-Particulier’ ingesteld is, zal het veld ‘Vervaldatum betalingsaanvraag’ automatisch op ‘2 – Betaalvw. Klant’ gezet worden.


Optie ‘2 – Betaalvw. Klant’: De berekening van de vervaldatum op basis van de datum van de betalingsaanvraag en de betaalvoorwaarde dat in de werffiche, tabblad Adressen > Klant  werd geselecteerd.


Scherm middelen in Read-Only mode

Voor het scherm ‘Middelen’ in BO Finance is het nu ook mogelijk om het scherm in read-only mode te geven. BO Admin: Gebruikers > Security: Menu’s.

Extra-Comptabele boekingen: Tegenboeking

Menu: Journalen > Extracomptabel | Extra > Kopieer Document

In het scherm van de extracomptabele boekingen is het mogelijk om een tegenboeking te maken van een bestaand document.

Kopiëren van een aankoopfactuur

Bij het boeken van een aankoopfactuur is het mogelijk om te kopieren van een bestaande aankoopfactuur. Het scherm voor het inboeken van aankoopfacturen moet in ingave-modus staan en de leverancier is ingevuld. Ga naar Extra > Kopieer/Boek tegen

 • 'Tegenboeken': een factuur wordt een creditnota en vice versa

 • De gegevens van de factuurhoofding blijven ongewijzigd, enkel de boekingslijnen worden overgenomen
 • Er kan slechts 1 factuur gekozen worden om te kopiëren, en deze wordt dan in het scherm automatisch "ingegeven" alsof men ze manueel ingeeft (opdat de nodige controles correct worden uitgevoerd)


Uitgaande e-invoice via Orderbeheer - te betalen op Cessie rekening

Indien in orderbeheer een bankrekening (Cessie) is ingevuld, moet de tekst ‘Eigenaar’ van het betrokken bankrekening nr overgenomen worden in de uitgaande XML.Selectie opstapplaats op basis van dossier werknemer

Het is nu mogelijk om de opstapplaatsen te selecteren van het dossier waartoe de werknemer behoort bij de uuringave (BO Projects: Nacalculatie > Uuringave).

Parameter NAC_UREN_OPSTAPPL_DOS:

 • 0: (default) opstapplaatsen van het huidige dossier)
 • 1: opstapplaatsen van het dossier van de werknemer

Isabel Connect - Betaallijsten

Het boeken van een betaallijst is mogelijk als de betaallijst reeds naar Isabel Connect is doorgestuurd.

Isabel Connect - Nieuwe security

Isabel heeft zijn security veranderd. Vanaf nu zijn er 2 certificaten nodig ipv 1.

Isabel Connect – Performantie CODA

Performantieverbeteringen bij het verwerken van CODA bestanden.

Afwijkend factuuradres op verkoopfactuur (orderbeheer)

Er komt een extra veld ‘Contact’ in beeld bij ingave van een order:

 • indien ingevuld en indien voor deze contactpersoon van de klant de adresgegevens zijn ingevuld, wordt altijd het adres van deze contactpersoon gebruikt

 • als er ook een naam is ingevuld, verschillend van #1, #2, ..., dan wordt deze naam gebruikt als t.a.v., en anders wordt het bestaande veld t.a.v. gebruikt

Vermits de naam van een contactpersoon niet verplicht is, kan je, in het geval het enkel om het adres gaat, deze ook gewoon leeg laten i.p.v. te werken met #1,#2,... .E-factuur Peppol : controle negatieve eenheidsprijzen (Orderbeheer)

Bij versturen van een factuur via orderbeheer via Arco (Mercurius), CODABOX of IXOR wordt er een controle uitgevoerd dat negatieve eenheidsprijzen niet toegestaan zijn.

Peppol laat dat niet toe, een artikel heeft steeds een positieve prijs maar kan een negatief aantal hebben.


Aanpassen gestructureerde mededeling verkoopfacturen

Het scheidingsteken van de gestructureerde mededeling is aangepast van '-' naar '/'. Dit voor de rapporten van de verkoopfacturen binnen zowel BO Finance als BO Immo.


Companyweb - overnemen adresgegevens

De adresgegevens die via companyweb opgehaald werden kunnen worden overgenomen worden in de klanten en leveranciersfiche via de knop ‘Overname naar fiche’.


Aanpassing scherm: Klanten > Opzoekingen & Leveranciers > Opzoekingen

 • Selectiecriteria “Analytische plaats groep” toevoegen.
 • Nieuwe kolommen toegevoegd:
  • Factuurbedrag (Exclusief BTW)

  • BTW bedrag


BO Logistiek

Inboeken van wachtfacturen

In het scherm van de defaultjournaals (FINS-023) werd een parameter toegevoegd om in te stellen welk het default journaal is voor wachtfacturen logistiek.

Totaal van de receptielijnen

In het scherm Raadplegen recepties (MBST-060, rechter receptieglad-icoon) werd een optie toegevoegd om het totaalbedrag van de receptielijnen weer te geven.

 

Buitendienststellingsbonnen – toevoegen security

Voor de buitendienststellingsbonnen werd DAM-security toegevoegd zodat er per rol kan bepaald worden wie er in dit scherm kan lezen, aanpassen of verwijderen.

Individueel materieel – dossiersecurity

De dossiersecurity werd doorgetrokken naar het scherm individueel materieel.  Een gebruiker zal dus enkel materieelstukken te zien krijgen uit de dossiers waar hij toegang toe heeft.

Export barcodes Altec


In de schermen Individueel materieel (MBIB-006), Collectief materieel (MBIB-002) en Artikels algemeen (MBIB-008) werd aan het menu Extra een optie toegevoegd om een export te maken van de volledige lijst van het individueel materieel, collectief materieel en artikels ten behoeve van een Altec barcode printer.Door middel van de parameter ALTEC_MAP_BO2AT kan er ook een automatische achtergrond taak worden ingesteld die elk uur een nieuwe versie van het bestand aanmaakt en opslaat op de locatie die in deze parameter wordt ingesteld.
Koppeling ATK

Naam machinist ipv plaats onderzoek

Er werd een vinkje toegevoegd aan het scherm Koppeling ATK (MBIB-020). Wanneer dit vinkje wordt aangevinkt wordt de naam van de gekoppelde machinist in het veld “Plaats van onderzoek” gezet in plaats van de werfcode van de huidige locatie.


Bestandsformaat = csv

Naast de gekende .xml keuringsverslagen biedt ATK sinds kort ook de mogelijkheid om via hun portaal een .csv bestand met de keuringsverslagen te downloaden.  Deze csv-bestanden kunnen nu ook geïmporteerd worden door het vinkje “bestandsformaat = CSV” aan te vinken.Koppeling KPD


Bij het importeren van het .csv bestand van uitgevoerde (interne) keuringen is het voortaan mogelijk om keuringen van verschillende types in één keer te importeren.  Daarvoor werd een extra kolom (F) toegevoegd waaruit het keuringstype wordt ingelezen.  Het veld keuringstype is geen verplicht veld meer.
De bepaling van het keuringstype gebeurt voortaan als volgt:

  

Kolom ‘F’ in import csv

Veld [keuringstype]

 in het import scherm

Actie

Is ingevuld met geldig keuringstype

Is leeg

Importeer de keuringen én gebruik het keuringstype vanuit het import bestand.

Indien het keuringstype in de kolom ‘F’ niet gekend is, doe dan voor deze lijn geen import.

Is ingevuld met geldig keuringstype

Is niet leeg

Importeer de keuringen voor de lijnen in het import bestand waarbij de inhoud van kolom ‘F’ = waarde van het veld [keuringstype]. Alle overige lijnen in het import bestand worden niet geïmporteerd.

Is leeg

Is leeg

Geen import toestaan : foutmelding geven ‘Er werd geen geldig keuringstype in het import bestand gevonden. Geef een geldig keuringstype op’.

Is leeg

Is niet leeg

Doe de import voor het keuringstype dat ingegeven is in het veld [Keuringstype] (bestaande functionaliteit)


Automatische aanmaak volgende keuring

In het scherm van de keuringsstatussen (menu Instellingen > Keuringsstatussen) werd er een kolom bijgemaakt om per keuringsstatus te bepalen of er automatisch een volgende keuring moet worden aangemaakt. Volgende opties zijn mogelijk: 

 • leeg er wordt geen volgende keuring aangemaakt

 • Volgens keuringstypeeen volgende keuring wordt aangemaakt met de verwachte  
   datum berekend volgens het keuringstype
 • Laatste keuringsdatumeen volgende keuring wordt aangemaakt met als verwachte 
   datum de datum van de laatste keuring

Uitbreiding vindplaats op artikelfiche

Er kunnen nu twee verschillende vindplaatsen worden toegevoegd op de artikelfiche.  Dit zijn vrije tekstvelden, maar er kan ook gekozen worden uit een lijst met vindplaatsen die kan worden beheerd via het scherm Instellingen > Vindplaatsen.BO Admin

Gebruikers: app only user

Op de gebruiker is er een vinkje ‘app only user’ bijgekomen. Gebruikers met deze aanduiding kunnen BO niet opstarten, maar kan wel in de apps. Deze gebruikers tellen niet mee voor de BO licenties.

Printmodel: Offerte

Er werd een nieuw invoegveld Totprijs_S_Post toegevoegd om het totaal van een S1, S2, ... op dezelfde lijn van de betrokken post af te drukken.

Hergroeperen middelen

De functionaliteit Hergroeperen middelen kon voorheen enkel in de code worden geactiveerd.  Deze functie kan nu worden geactiveerd via de parameter BIB_MID_HERGROEPERING.  Voor meer info over deze functionaliteit kunt u terecht bij uw KPD consultant.

Nieuwe parameters

ALTEC_MAP_BO2AT

Voeg hier de map toe waar de automatische service elk uur het overzicht van de materieelstukken moet opslaan (zie hoger).

BIB_WERF_ADRES_BOUWPLAATS

Indien deze parameter wordt geactiveerd wordt in de bibliotheek Werven het adres Bouwplaats (tabblad Adressen) automatisch gesynchroniseerd met de adresvelden van het tabblad Algemeen.


Waarde :

   0 of leeg : Werkwijze is niet van toepassing (huidige werking).

   iedere andere waarde : Werkwijze is van toepassing.
Was this article helpful?

Can’t find what you’re looking for?

Our award-winning customer care team is here for you.

Contact Support