WIC 4.9.6


Projecten

WIC-5433: Het gebruik van Departement doorheen WIC.

Op een wervenfiche in BO is er een veld ‘Afdeling’ beschikbaar. Dit veld wordt nu ook gesynchroniseerd met het veld ‘Departement’ in WIC. Dit is een 1-wegs synchronisatie van BO naar WIC. Maw de afdelingen die gebruikt worden bij werven waarvan de werf gesynchroniseerd worden naar WIC, zullen overgedragen worden naar WIC. Wijzigingen vanuit WIC (andere departementen, veranderingen,….) worden niet naar BO overgedragen.

Het veld ‘Departement kan nu doorheen WIC worden geraadpleegd in de volgende schermen: ‘Projecten’, ‘Inkoopaanvragen’, ‘Prijsaanvragen’, ‘Prijsvergelijkingen’, ‘Contracten’, ‘Vorderingsstaat Onderaannemer’, ‘Leveringen’, ‘Afstemmen facturen’, ‘Goedkeuren facturen’, ‘Goedkeuren contracten’, ‘Overzicht bonlijnen’, ‘Overzicht contractlijnen’, ‘RSZ aangiften’, ‘Vorderingsstaten Klant’, ‘Werfbonnen’ en ‘Raadplegen facturen’. 

Deze functionaliteit is niet standaard geactiveerd. Via parameter SYNC_DEPARTMENTS kan de functionaliteit geactiveerd worden.

 

 


Financieel beheer

Contract

WIC-5429: Contract – versturen van een contract naar contacten lev/OA

Er is een nieuwe parameter ‘CONTRACT_EMAIL_CONTACTS’ aangemaakt, waar kan worden ingesteld welke ontvangers er automatisch dienen te worden toegevoegd bij het versturen van een mail vanuit de Contractenmodule.

Indien deze parameter de waarde ‘0’ krijgt, zal het emailadres van de leverancier/onderaannemer worden gekozen. 

Indien het de waarde ‘1’ krijg, zal de eerste contactpersoon van de ‘Contacten leverancier’ worden toegevoegd als hoofdontvanger en de andere contacten worden toegevoegd in CC. Indien er geen contactpersonen zijn, wordt de mail verstuurd volgens de waarde 0. 

 

WIC-5455: Technisch afstemmen op niet toegelaten contracten (afgehandeld)

Wanneer je een factuur wenst af te stemmen door nog een levering of een VST OA aan te maken (omdat die later is binnengekomen) dan is dit niet mogelijk indien het contract een status heeft waarvoor geen recepties zijn toegelaten. BVB de status “Afgehandeld” staat ingesteld dat recepties niet (meer) worden toegelaten in WIC.

Je factuur die aan dat contract hangt is veel later binnengekomen en je moet deze factuur nog afstemmen. Helaas bestaat de leveringsbon nog niet maar die kan je aanmaken via het afstemmen. Aangezien er geen recepties meer toegelaten zijn zal WIC niet verder kunnen en kan de bon niet gemaakt worden. Dit is als boekhouder in WIC niet makkelijk aangezien nu het contract eerst terug opengezet moet worden.

Via parameter FAKRECON_ALLOWALL_CONTRACTS kan je dit probleem bypassen en dus toch nog receptioneren als vanuit het afstemmen vertrekt. Let op dat het openzetten van deze werkmethode de interne afgesproken processen niet verstoren!

Vorderingstaat OA

WIC-5450: VST OA export commentaarlijnen naar Excel

Bij het uitsturen van een Excel van een vorderingsstaat naar je OA worden alle in te vullen lijnen geëxporteerd. Commentaarlijnen worden genegeerd en niet mee geëxporteerd. Indien men wenst om steevast ook de commentaarlijnen mee te exporteren en vrij te geven aan de OA dan kan dit via parameter PROGRESS_EXPORT_EXCEL_COMMENTLINES geactiveerd worden.

Receptiebonnen

WIC-5420/WIC-5421: Goedkeurproces bij Levering / Werfbon / Magazijnbon

In WIC bestaat de mogelijkheid om een goedkeurproces te koppelen aan je contracten. Onlangs werd ook een goedkeurproces toegevoegd aan de vorderingsstaten OA. De methodologie en werkwijze is daarbij compleet identiek aan dat van contracten. De volgende stap in de goedkeurprocessen is dan ook om dit toe te laten bij Lerveringsbonnen, werfbonnen en magazijnbonnen. Ook zij volgen dezelfde configuratie en werkwijze.

Via onderstaande parameters kunnen de goedkeurprocessen geactiveerd worden:

Factuur beheer

Factuur

WIC-5431: FAK boeken: referte uniek check op enkel alfanumerieke karakters.

Om een factuur naar BOFF te kunnen boeken dient er steevast een unieke referte doorgegeven te worden. De controle die bestaat zal enkel een perfecte match controleren. In BOFF is de controle strikter en wordt de referte gecontroleerd op enkel alfanumerieke karakters waardoor dat mogelijke dubbele refertes toch getraceerd worden. Vb. Referte “V256325” en referte “V.256325” zijn voor WIC verschillende refertes maar voor BOFF niet (want het punt wordt weggefilterd in de controle. 

Deze controle is ook in WIC aangepast zodat die exact dezelfde logica volgt als BOFF.

WIC-5432: WIC: controle factuurbedrag (ingesteld via leverancier in BO).

Bij de leverancier in BOFF bestaat de mogelijkheid om een vinkje aan te zetten die een controle moet uitvoeren op het factuurbedrag wanneer een factuur geboekt wordt. Deze controle bestaat nog niet in WIC en dus hield WIC geen rekening met die instelling op leveranciersniveau. Vanaf deze versie is de controle toegevoegd en zal zich dus net zoals in BOFF gaan gedragen.

Technische Productverbeteringen

WIC-5436: Factuur: betaalvw doorsturen naar BO indien factuur geboekt.

WIC-5437: OCR factuur: kostensoort berekenen rekening houdend met Leverancier.

WIC-5439: Email factuur: lange omschrijving leverancier toevoegen.

WIC-5440: Goedkeuren facturen: historiek facturen – default sortering op Documentnr.

 

Opgeloste bugs

WIC-5427: Raadplegen budget: wijzigen actief project geeft verkeerde data weer.

WIC-5438: Korting van een contract werd verkeerdelijk meegenomen naar adhoc-contracten

WIC-5280: Toevoegen adhoc-lijn (Franstalige versie) – franse eenheden worden niet geladen bij intypen en verkeerdelijk gemapt op de nederlandstalige versie

Was this article helpful?

Can’t find what you’re looking for?

Our award-winning customer care team is here for you.

Contact Support